LOGICATH 导管

ICU Medical 提供综合的急性中心静脉导管。 我们的 LOGICATH 传统导管可提供不同的长度,外径、内腔和设置配置,以满足医疗工作者和患者的需求。 LOGICATH 中心静脉导管系列所有产品由聚氨酯构成。 在室温条件下,导管具有硬度,不易发生扭结,便于导引。 进入体内后会变软,降低对血管造成创伤的可能性。 标准组件包括: LOGICATH 传统导管、扩张器、引导针、导丝、注射器、导管扣件和夹子、注射盖、Y 型接头转接器(仅用于 14G、16G、7F、8.5F 和 12F 导管)、手术刀和追踪标签。 这些标准组件也包括成本低、质量高的迷你组件(请参见编码以 -M 结尾的所有产品),无手术刀和 Y 型接头转接器。 无 Y 型接头转接器的标准导管组件可用于大多数导管(请参见编码以 -G 结尾的所有产品)。 标准套件包括: LOGICATH 传统导管、扩张器、引导针、导丝、注射器、导管扣件和夹子、注射盖、Y 型接头转接器(仅用于 14G、16G、7F、8.5F 和 12F 导管)、手术刀、追踪标签、90x90cm 有孔 CVC 帷、网垫、最初 24 小时纱布敷料、预先装配好的 4 通蓝色抗脂质旋塞阀、针头容纳器和 StatLock®。 关于套件,请参见编码以 -E 结尾的所有产品。

产品优势

  • 聚氨酯导管材料
  • 柔软导管尖头
  • 带有清晰标记的延长装置和颜色标示的枢纽
  • 扩张器
  • Y 型接头转接器
  • 适用组件和套件


产品规格

1 内腔 LOGICATH 套件 14G,带扩展管

LOGICATH 套件,1 内腔 14G 20cm

再订购代码内径(毫米)外径(毫米)
MXA231x20x14V-E1.42.1

1 内腔 LOGICATH 套件 16G,带扩展管

1 内腔 LOGICATH 套件,16G 20cm

再订购代码内径(毫米)外径(毫米)导引器导丝扩张器箱子数量
MXA231x20x16V-E1.11.718G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm6.5F (2.1mm) 6cm10

1 内腔 LOGICATH 组件 14G,带扩展管

再订购代码内径(毫米)外径(毫米)描述导引器导丝扩张器箱子数量
MXA231x16x14V1.42.1LOGICATH 组件,1 内腔 14G 16cm18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm7.5F (2.4mm) 8cm10
MXA231x20x14V1.42.1LOGICATH 组件,1 内腔 14G 20cm18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm7.5F (2.4mm) 8cm10
MXA231x20x14VM1.42.1LOGICATH 迷你组件,1 内腔 14G 20cm18G (1.27mm) 7cm0.035 (0.89mm) 60cm J 型头 3mm7.5F (2.4mm) 8cm10
MXA231x30x14V1.42.1LOGICATH 组件,1 内腔 14G 30cm18G (1.27mm) 7cm0.035 (0.89mm) 60cm J 型头 3mm7.5F (2.4mm) 8cm10

1 内腔 LOGICATH 组件 14G,不带扩展管

再订购代码内径(毫米)外径(毫米)描述导引器导丝扩张器箱子数量
MXA231x16x141.42.1LOGICATH 组件,1 内腔 14G 16cm18G (1.27mm) 7cm0.035 (0.89mm) 60cm J 型头 3mm7.5F (2.4mm) 8cm10
MXA231x20x141.42.1LOGICATH 组件,1 内腔 14G 20cm18G (1.27mm) 7cm0.035 (0.89mm) 60cm J 型头 3mm7.5F (2.4mm) 8cm10
MXA231x20x14G1.42.1LOGICATH G 组件,1 内腔 14G 20cm18G (1.27mm) 7cm0.035 (0.89mm) 60cm J 型头 3mm7.5F (2.4mm) 8cm10
MXA231x30x141.42.1LOGICATH 组件,1 内腔 14G 30cm18G (1.27mm) 7cm0.035 (0.89mm) 60cm J 型头 3mm7.5F (2.4mm) 8cm10

1 内腔 LOGICATH 组件 16G,带扩展管

再订购代码内径(毫米)外径(毫米)描述导引器导丝扩张器箱子数量
MXA231x16x16V1.11.7LOGICATH 组件,1 内腔 16G 16cm18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm6.5F (2.1mm) 6cm10
MXA231x20x16V1.11.7LOGICATH 组件,1 内腔 16G 20cm18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm6.5F (2.1mm) 6cm10
MXA231x20x16VM1.11.7LOGICATH 迷你组件,1 内腔 16G 20cm18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm6.5F (2.1mm) 6cm10
MXA231x30x16V1.11.7LOGICATH 组件,1 内腔 16G 30cm18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm6.5F (2.1mm) 6cm10

1 内腔 LOGICATH 组件 16G,带延长

再订购代码内径(毫米)外径(毫米)描述导引器导丝扩张器箱子数量
MXA231x16x161.11.7LOGICATH 组件,1 内腔 16G 16cm18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm6.5F (2.1mm) 6cm10
MXA231x16x16G1.11.7LOGICATH G 组件,1 内腔 16G 16cm18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm6.5F (2.1mm) 6cm10
MXA231x20x161.11.7LOGICATH 组件,1 内腔 16G 20cm18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm6.5F (2.1mm) 6cm10
MXA231x20x16G1.11.7LOGICATH G 组件,1 内腔 16G 20cm18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm6.5F (2.1mm) 6cm10
MXA231x20x16M1.11.7LOGICATH 迷你组件,1 内腔 16G 20cm18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm6.5F (2.1mm) 6cm10
MXA231x30x161.11.7LOGICATH 组件,1 内腔 16G 30cm18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm6.5F (2.1mm) 6cm10

2 内腔 LOGICATH 套件 7F

再订购代码外径(毫米)描述内腔导引器导丝扩张器箱子数量
MXA232x16x70-E2.34LOGICATH 套件,2 内腔 7F 16cm14G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10
MXA232x20x70-E2.34LOGICATH 套件,2 内腔 7F 20cm14G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10
MXA232x30x70-E2.34LOGICATH 套件,2 内腔 7F 30cm14G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10

2 内腔 LOGICATH 组件 12F 血液透析

再订购代码外径(毫米)描述内腔导引器导丝扩张器箱子数量
MXA232x16x12S4.00LOGICATH 组件,2 内腔 12F 16cm12G/12G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm12F (4mm) 8cm10
MXA232x20x12S4.00LOGICATH 组件,2 内腔 12F 20cm12G/12G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm12F (4mm) 8cm10

2 内腔 LOGICATH 组件 12F 高流量

再订购代码外径(毫米)描述内腔导引器导丝扩张器箱子数量
MXA232x16x124.00LOGICATH 组件,2 内腔 12F 16cm HF12G/12G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm12F (4mm) 8cm10
MXA232x20x124.00LOGICATH 组件,2 内腔 12F 20cm HF12G/12G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm12F (4mm) 8cm10

2 内腔 LOGICATH 组件 7F

再订购代码外径(毫米)描述内腔导引器导丝扩张器箱子数量
MXA232x16x702.34LOGICATH 组件,2 内腔 7F 16cm14G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10
MXA232x16x70G2.34LOGICATH G 组件,2 内腔 7F 16cm14G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10
MXA232x16x70M2.34LOGICATH 迷你组件,2 内腔 7F 16cm14G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10
MXA232x16x752.34LOGICATH 组件,2 内腔 7F 16cm16G/16G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10
MXA232x20x702.34LOGICATH 组件,2 内腔 7F 20cm14G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10
MXA232x20x70G2.34LOGICATH G 组件,2 内腔 7F 20cm14G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10
MXA232x20x70M2.34LOGICATH 迷你组件,2 内腔 7F 20cm14G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10
MXA232x20x752.34LOGICATH 组件,2 内腔 7F 20cm16G/16G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10
MXA232x30x702.34LOGICATH 组件,2 内腔 7F 30cm14G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10
MXA232x30x70G2.34LOGICATH G 组件,2 内腔 7F 30cm14G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10
MXA232x30x70M2.34LOGICATH 迷你组件,2 内腔 7F 30cm14G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10
MXA232x30x752.34LOGICATH 组件,2 内腔 7F16G/16G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10

2 内腔 LOGICATH 组件 8.5F 高流量

再订购代码外径(毫米)描述内腔导引器导丝扩张器箱子数量
MXA232x16x852.77LOGICATH 组件,2 内腔 8.5F 16cm HF14G/14G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm9.5F (3.0mm) 8cm10
MXA232x20x852.77LOGICATH 组件,2 内腔 8.5F 20cm HF14G/14G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm9.5F (3.0mm) 8cm10
MXA232x20x85G2.77LOGICATH G 组件 2 内腔 8.5F 20cm HF14G/14G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm9.5F (3.0mm) 8cm10
MXA232x25x852.77LOGICATH 组件 2 内腔 8.5F 25cm HF14G/14G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm9.5F (3.0mm) 8cm10

3 内腔 LOGICATH 套件 12F 高流量

再订购代码外径(毫米)描述内腔导引器导丝扩张器箱子数量
MXA233x16x12-E4.00LOGICATH 套件,3 内腔 12F 16cm HF16G/12G/12G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm12F (4mm) 8cm10
MXA233x20x12-E4.00LOGICATH 套件,3 内腔 12F 20cm HF16G/12G/12G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm12F (4mm) 8cm10

3 内腔 LOGICATH 套件 F

再订购代码外径(毫米)描述内腔导引器导丝扩张器箱子数量
MXA233x16x70-E2.34LOGICATH 套件,3 内腔 7F 16cm16G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10
MXA233x20x70-E2.34LOGICATH 套件,3 内腔 7F 20cm16G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10
MXA233x30x70-E2.34LOGICATH 套件,3 内腔 7F 30cm16G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10

3 内腔 LOGICATH 套件 8.5F 高流量

再订购代码外径(毫米)描述内腔导引器导丝扩张器箱子数量
MXA233x16x85-E2.77LOGICATH 套件,3 内腔 8.5F 16cm 高流量14G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm9.5F (3.0mm) 8cm10
MXA233x20x85-E2.77LOGICATH 套件,3 内腔 8.5F 20cm 高流量14G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm9.5F (3.0mm) 8cm10

3 内腔 LOGICATH 组件 12F 血液透析

再订购代码外径(毫米)描述内腔导引器导丝扩张器箱子数量
MXA233x16x12S4.00LOGICATH 组件,3 内腔 12F 16cm16G/12G/12G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm12F (4mm) 8cm10
MXA233x20x12S4.00LOGICATH 组件,3 内腔 12F 20cm16G/12G/12G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm12F (4mm) 8cm10

3 内腔 LOGICATH 组件 12F 高流量

再订购代码外径(毫米)描述内腔导引器导丝扩张器箱子数量
MXA233x16x124.00LOGICATH 组件,3 内腔 12F 16cm HF16G/12G/12G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm12F (4mm) 8cm10
MXA233x20x124.00LOGICATH 组件,3 内腔 12F 20cm HF16G/12G/12G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm12F (4mm) 8cm10
MXA233x25x124.00LOGICATH 组件,3 内腔 12F 25cm HF16G/12G/12G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm12F (4mm) 8cm10

3 内腔 LOGICATH 组件 7F

再订购代码外径(毫米)描述内腔导引器导丝扩张器箱子数量
MXA233x16x702.34LOGICATH 组件,3 内腔 7F 16cm16G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10
MXA233x16x70G2.34LOGICATH G 组件,3 内腔 7F 16cm16G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10
MXA233x16x70M2.34LOGICATH 迷你组件,3 内腔 7F 16cm16G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10
MXA233x20x702.34LOGICATH 组件,3 内腔 7F 20cm16G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10
MXA233x20x70G2.34LOGICATH G 组件,3 内腔 7F 20cm16G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10
MXA233x20x70M2.34LOGICATH 迷你组件,3 内腔 7F 20cm16G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10
MXA233x30x702.34LOGICATH 组件,3 内腔 7F 30cm16G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10
MXA233x30x70G2.34LOGICATH G 组件,3 内腔 7F 30cm16G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10
MXA233x30x70M2.34LOGICATH 迷你组件,3 内腔 7F 30cm16G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm8.5F (2.7mm) 8cm10

3 内腔 LOGICATH 组件 8.5F 高流量

再订购代码外径(毫米)描述内腔导引器导丝扩张器箱子数量
MXA233x16x852.77LOGICATH 组件,3 内腔 8.5F 16cm14G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm9.5F (3.0mm) 8cm10
MXA233x16x85G2.77LOGICATH G 组件,3 内腔 8.5F 16cm14G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm9.5F (3.0mm) 8cm10
MXA233x20x852.77LOGICATH 组件,3 内腔 8.5F 20cm14G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm9.5F (3.0mm) 8cm10
MXA233x20x85G2.77LOGICATH G 组件,3 内腔 8.5F 20cm14G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm9.5F (3.0mm) 8cm10
MXA233x25x852.77LOGICATH 组件,3 内腔 8.5F 25cm14G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm9.5F (3.0mm) 8cm10

4 内腔 LOGICATH 套件 8.5F

再订购代码外径(毫米)描述内腔导引器导丝扩张器箱子数量
MXA234x20x85-E2.77LOGICATH 套件,4 内腔 8.5F 20cm16G/18G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm9.5F (3.0mm) 8cm10
MXA234x30x85-E2.77LOGICATH 套件,4 内腔 8.5F 30cm16G/18G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm9.5F (3.0mm) 8cm10

4 内腔 LOGICATH 组件 8.5F

再订购代码外径(毫米)描述内腔导引器导丝扩张器箱子数量
MXA234x16x852.77LOGICATH 组件,4 内腔 8.5F 16cm16G/18G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm9.5F (3.0mm) 8cm10
MXA234x20x852.77LOGICATH 组件,4 内腔 8.5F 20cm16G/18G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm9.5F (3.0mm) 8cm10
MXA234x20x85G2.77LOGICATH G 组件,4 内腔 8.5F 20cm16G/18G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm9.5F (3.0mm) 8cm10
MXA234x25x852.77LOGICATH 组件,4 内腔 8.5F 25cm16G/18G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm9.5F (3.0mm) 8cm10
MXA234x30x852.77LOGICATH 组件,4 内腔 8.5F 30cm16G/18G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm9.5F (3.0mm) 8cm10

5 内腔 LOGICATH 套件 8.5F

再订购代码外径(毫米)描述内腔导引器导丝扩张器箱子数量
MXA235x16x85-E2.77LOGICATH 套件,5 内腔 8.5F 16cm16G/18G/18G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm9.5F (3.0mm) 8cm10
MXA235x20x85-E2.77LOGICATH 套件,5 内腔 8.5F 20cm16G/18G/18G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm9.5F (3.0mm) 8cm10
MXA235x30x85-E2.77LOGICATH 套件,5 内腔 8.5F 30cm16G/18G/18G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm9.5F (3.0mm) 8cm10

5 内腔 LOGICATH 组件 8.5F

再订购代码外径(毫米)描述内腔导引器导丝扩张器箱子数量
MXA235x16x852.77LOGICATH 组件,5 内腔 8.5F 16cm16G/18G/18G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm9.5F (3.0mm) 8cm10
MXA235x16x85G2.77LOGICATH G 组件,5 内腔 8.5F 16cm16G/18G/18G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm9.5F (3.0mm) 8cm10
MXA235x20x852.77LOGICATH 组件,5 内腔 8.5F 20cm16G/18G/18G/18G/18G18G (1.27mm) 7cm0.035 inch (0.89mm) 60cm J 型头 3mm9.5F (3.0mm) 8cm10
MXA235x20x85G

This page was last updated: