SuctionPro 72

Portex® SuctionPro 72 封闭式通气抽吸系统是供单个病患使用的抽吸装置,可以从依赖呼吸器的成人患者气管支气管树中吸除分泌物。 可使用 72 小时。

订购信息

装箱数量: 20


请参阅使用说明,获取完整的适应症、禁忌症、警告和注意事项列表。

产品优势

  • 建议持续使用天数为 3 天。
  • 透明的通道疏通端口。
  • 可锁定的拇指阀门端盖。
  • 无菌,供单个患者使用。
  • 患者标签,带有星期贴纸。
  • 透明 T 型连接器,实现通道可视化。
  • 柔软但坚固的导管套管。
  • Trac-Wedge 装置可断开导管与患者气管或气管切开插管之间的连接。
  • 旋转连接头可降低某些塞子作用在患者身上的转矩。
产品规格

其他单腔(仅在美国上市)

再订购代码 10 FR 12 FR 14 FR 16 FR Coude 尖头 双旋转 灌洗
Z110N-10            
Z110N-12            
Z110N-14            
Z110N-16            
Z115N-12            
Z115N-14            
Z116N-14            
Z118N-12            
Z118N-14            
Z118N-16            
Z120N-10          
Z120N-12          
Z120N-14          
Z120N-16          
Z130-14          
Z130-16          
Z135-14          
Z135-16          
Z150N-14          
Z155N-10          
Z155N-12          
Z155N-14          
Z155N-16          

双腔

再订购代码 12 FR 14 FR 16 FR 双旋转 12 英寸/300 毫米 22 英寸/570 毫米
Z210-12        
Z210-14        
Z210-16        
Z215-12        
Z215-14        
Z216-14        
Z250-12      
Z250-14      
Z250-16      
Z255-12      
Z255-14      
Z256-14      

单腔

再订购代码 10 FR 12 FR 14 FR 16 FR Coude 尖头 双旋转 12 英寸/300 毫米 22 英寸/570 毫米
Z110-10            
Z110-12            
Z110-14            
Z110-16            
Z115-10            
Z115-12            
Z115-14            
Z115-16            
Z116-14            
Z118-14            
Z120-10          
Z120-12          
Z120-14          
Z120-16          
Z150-10          
Z150-12          
Z150-14          
Z150-16          
Z155-10          
Z155-12          
Z155-14          
Z155-16          
Z156-14          
Z160-14        
Z160-16        
相关资源

This page was last updated: