Wereldwijde Privacyverklaring Smiths Medical

Uw privacy wordt door Smiths Medical gerespecteerd en beschermd door de Group Code of Corporate Responsibility and Business Ethics van Smiths Medical toe te passen en onze garantie m.b.t persoonlijke gegevens op de juiste manier te waarborgen. Smiths Medical heeft deze Privacyverklaring opgesteld om u te informeren over ons privacybeleid en onze privacyregels; hierin wordt uitgelegd wat voor soort gegevens en voor welke doeleinden ze verzameld worden, hoe ze worden gebruikt, hoe ze worden beveiligd, de mogelijkheden en middelen die we aanwenden om gebruik en openbaarmaking van gegevens te beperken en hoe u contact kunt opnemen met Smiths Medical om gegevens of feedback te geven.

Als onderdeel van haar normale bedrijfsvoering is het privacybeleid van Smiths Medical van toepassing op alle door ons verzamelde persoonlijke gegevens van iemand waarmee we zakelijk contact hebben. 

Alle verwijzingen naar Smiths Medical in dit document zijn van toepassing op alle bedrijven die onderdeel uitmaken van de Medische divisie van Smiths Group plc. Via onderstaande lijst kunt u snel de specifieke gebieden binnen de Privacyverklaring van Smiths Medical bereiken:

1.   Smiths Medical en de Amerikaans-Europese Safe Harbor for Privacy (code voor gegevensbeveiliging)
2.   Websites
3.   De verschillende soorten gegevens die we verzamelen
4.   Hoe uw gegevens worden gebruikt
5.   Met wie we de gegevens delen
6.   Hoe we de persoonlijke gegevens actueel houden
7.   Hoe we uw persoonlijke gegevens beveiligen
8.   De mogelijkheden die u hebt
9.   Hoe u toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens
10. Privacy van kinderen
11. Wijzigingen in onze wereldwijde privacyverklaring
12. Opmerkingen


1. Smiths Medical en de Amerikaans 
Europese Safe Harbor for Privacy
(code voor gegevensbeveiliging)
 
Het Amerikaanse Ministerie van Economische zaken en de Europese Commissie hebben een zogenaamd "safe harbor"-raamwerk ontwikkeld met basisprincipes voor gegevensbeveiliging ("Safe Harbor"). Safe Harbor is ontwikkeld om Amerikaanse organisaties een mogelijkheid te bieden waarmee zij kunnen voldoen aan de wettelijke eisen van de Europese Unie voor adequate gegevensbeveiliging van persoonlijke identificeerbare gegevens die van de Europese Unie aan de Verenigde Staten worden overgedragen. 

Smiths Medical heeft ervoor gezorgd dat haar Privacyregels in overeenstemming zijn met de Amerikaans-Europese Safe Harbor-privacyregels, die onder meer bestaan uit aankondiging, keuze, doorsturen, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en uitvoering.

Ga voor meer gegevens over Safe Harbor naar www.export.gov/safeharbor/ of neem contact op met de HR-medewerker op uw locatie.

2. Websites
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle websites en domeinen over de hele wereld die eigendom zijn van Smiths Medical ("Websites Smiths Medical").

U kunt de meeste websites bezoeken zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Soms hebben wij echter gegevens nodig om u de gevraagde diensten te kunnen verlenen. 

De websites van Smiths Medical kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden, waardoor u sneller gegevens kunt opzoeken. Smiths Medical controleert de inhoud van deze websites van derden echter niet, weet niet hoe deze derden met uw privacygevoelige gegevens omgaan en ondersteunt of vertegenwoordigt deze websites van derden derhalve niet.  We raden u aan om, voordat u persoonlijke gegevens doorgeeft, u op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze derden.

3. De verschillende soorten gegevens die we verzamelen
 
Smiths Medical kan persoonlijke (of persoonlijk identificeerbare) en niet-persoonlijke gegevens verzamelen tijdens haar dagelijkse bedrijfsvoering, zoals gegevens van klanten, leveranciers, werknemers en anderen.

Persoonlijke of persoonlijk identificeerbare gegevens betreffen gegevens die gekoppeld worden aan de naam of persoonlijke identiteit van een persoon. Dit zijn gegevens waarmee mensen kunnen worden geïdentificeerd of die kunnen worden gebruikt om de persoon op wie dergelijke gegevens van toepassing zijn, te identificeren, of er contact mee op te nemen of te traceren, of gegevens waaruit identificatie of contactgegevens van iemand afgeleid kunnen worden, te verkrijgen. Onder persoonlijke identificeerbare gegevens vallen, maar zijn niet beperkt tot, naam, huis- en/of zakelijk adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, financiële gegevens (bankgegevens, salarisspecificatie) en burgerservicenummer.

Als u ervoor kiest om ons persoonlijke gegevens te verstrekken, dan worden deze alleen indien nodig door ons gebruikt m.b.t. onze zakelijke relatie. 

Op onze websites verzamelt en analyseert Smiths Medical niet-persoonlijke gegevens om te evalueren hoe bezoekers de websites van Smiths Medical gebruiken. Onder de niet-persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen ook de pagina’s vallen die u bezoekt op de websites van Smiths Medical, unieke URL’s die bezocht worden binnen de websites van Smiths Medical en uw IP-adres. De meeste niet-persoonlijke gegevens worden verzameld via cookies of andere analysetechnologieën.

4. Hoe uw gegevens worden gebruikt 
Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens in zakelijke context is essentieel voor het verloop van vele zakelijke functies en handelingen van Smiths Medical. 

Extern maakt Smiths Medical gebruik van uw persoonlijke gegevens om u diensten en producten te leveren en om uw wensen en interesses beter te leren kennen. We gebruiken uw gegevens vooral om u te helpen een transactie of bestelling te realiseren, om met u te communiceren, om een dienst te verlenen, ter ondersteuning en educatie, om u op te hoogte te brengen van diensten en aanbiedingen, en om onze verkoopaanbiedingen te ondersteunen. We kunnen eventueel contact met u opnemen voor een verkoop- of marktonderzoek met betrekking tot de producten en/of diensten van Smiths Medical, op basis van de gegevens die u ons verstrekt. 

Intern verzamelt Smiths Medical alle aan werknemers gerelateerde gegevens ter herstel en opslag op één plek en om de Human Resources-activiteiten uit te voeren die horen bij een wereldwijd bedrijf, waaronder, zonder beperkingen (voor Amerikaanse rapportagedoeleinden) waar een werknemer op dat moment werkt, carrièreontwikkeling en om werknemersdocumenten te bewaren.

Smiths Medical maakt gebruik van andere IT-systemen voor het traceren en inventariseren van computermiddelen en software op het netwerk van Smiths Medical en het traceren van netwerk- en serveropslaggebruik met als doel het beheren van de algehele prestaties en capaciteit. De gegevens die via deze systemen verzameld worden, blijven beperkt tot de hardwaregegevens van het apparaat, de softwaregegevens van het apparaat, het gebruikers-ID, de datum/tijd van aanmelding/gebruik door gebruiker, de identificatie van het aanmeldings-ID en netwerkverkeerdetails, inclusief extern internetgebruik. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt in reguliere controleprogramma’s van werknemers. De gegevens worden gebruikt voor apparatuurbeheer, evaluatie van softwarecompliantie en voor algeheel server- en netwerkbeheer. De gegevens kunnen soms gebruikt worden om specifieke problemen met hardware te onderzoeken en op te lossen of problemen met betrekking tot netwerkprestaties, omdat de automatische systemen verondersteld misbruik van IT-middelen controleren en ons daarover te informeren. Smiths Medical behoudt het recht verondersteld misbruik te onderzoeken.

De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen ook gecombineerd worden met gegevens die u aan Smiths Medical verstrekt via andere wegen, zoals productregistratie, callcenters of evenementen als beurzen of seminars.  

Persoonlijke gegevens die zijn verstrekt aan Smiths Medical kunnen overgedragen worden buiten staats- en landsgrenzen met als doel gegevensconsolidatie, opslag en vereenvoudigd beheer van klanten- en werknemersgegevens. De overgedragen gegevens blijven binnen Smiths Medical op een Amerikaanse locatie of binnen een Europees land. 

Niet-persoonlijke gegevens worden samengevoegd met als doel rapportage over de bruikbaarheid, prestaties en effectiviteit van de website van Smiths Medical. Ze worden aangewend om de klant- en werknemerservaring, bruikbaarheid en inhoud van de site te verbeteren.

5. Met wie we de gegevens delen 
De persoonlijke gegevens die door u worden verstrekt, worden alleen aangewend voor de uitdrukkelijk vermelde doelen op de locatie waar u de gegevens opgeeft. We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor zakelijke doeleinden binnen Smiths Medical, waaronder kan vallen: communicatie naar onze filialen, dochterondernemingen en derdenleveranciers van diensten. Alle serviceleveranciers moeten de gegevens die ze namens Smiths Medical ontvangen vertrouwelijk behandelen en mogen deze niet gebruiken voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de diensten die ze voor Smiths Medical uitvoeren. Deze serviceleveranciers kunnen veranderen, of we kunnen contracten aangaan met extra serviceleveranciers om onze klanten beter van dienst te kunnen zijn. Smiths Medical deelt persoonlijke gegevens niet met andere derden zonder uw toestemming, tenzij wettelijk vereist ter nakoming van de wet, via een dagvaarding of conform lokale wetgeving.  

We delen persoonlijk identificeerbare gegevens niet met derden, met uitzondering van bepaalde gevallen. We kunnen persoonlijke gegevens openbaarmaken als we dit wettelijk verplicht zijn, of als een dergelijke handeling, naar goeddunken, redelijkerwijs nodig zijn om te kunnen voldoen aan wettelijke processen, om te reageren op claims, of om de rechten van Smiths Medical, haar klanten, werknemers en het publiek te beschermen. In het geval van dat er een deel of het geheel van Smiths Medical door een ander bedrijf wordt verworven, of in het geval dat Smiths Medical een deel of het geheel van het bedrijf verkoopt of afstoot, dan heeft de aankoper toegang tot de gegevens die door dat onderdeel van Smiths Medical bewaard worden, onderhavig aan de toepasbare regels, waaronder persoonlijke gegevens. Op vergelijkbare wijze kunnen gegevens worden overgedragen bij een reorganisatie of insolventieprocedure.

6. Hoe we de persoonlijke gegevens actueel houden 
Smiths Medical streeft er naar uw persoonlijke gegevens actueel te houden. We hebben technologieën, beheerprocessen en beleidsregels opgesteld om klant- en werknemersgegevens actueel te houden. Wij bieden u inzage in uw gegevens. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, nemen we ook de nodige maatregelen om uw identiteit te verifiëren, zoals wachtwoord en gebruikersnaam, indien van toepassing, voordat u toegang krijgt tot uw gegevens.  

Met betrekking tot onze websites is toegang tot bepaalde gebieden beperkt tot specifieke personen door middel van het gebruik van wachtwoorden en andere persoonlijke identificeerbare gegevens.

7. Hoe we uw gegevens beveiligen
Smiths Medical stelt alles in het werk ter beveiliging van de door de door u verstrekte gegevens. Om verlies, misbruik, onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen, om de gegevens actueel te houden en om het juiste gebruik van de gegevens te waarborgen, heeft Smiths Medical gepaste veiligheids- en beheerprocedures ingesteld om de gegevens die we verzamelen te beschermen. We ondernemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet ingezien worden door andere derden dan die door Smiths Medical in de arm genomen zijn om u diensten te verlenen. We dragen uw gegevens alleen over aan andere derden als dit om wettelijke redenen nodig is.

We kunnen gegevens opslaan op andere locaties dan het land waar u woont. In dergelijke gevallen probeert Smiths Medical ervoor te zorgen dat er voldoende beveiliging is voor uw gegevens, rekening houdend met de van toepassing zijnde wetten en regels, inclusief regels met betrekking tot privacy en gegevensbescherming. Wij nemen zorgvuldig maatregelen om informatie die is opgeslagen op laptops die eigendom zijn van Smiths Medical naar behoren te beschermen door encryptiesoftware te installeren.

Met betrekking tot onze extern geraadpleegde websites gebruiken we codering met behulp van Secure Sockets Layer (SSL) bij het verzamelen of overdragen van persoonlijke gegevens. SSL-codering is ontwikkeld om de gegevens voor iedereen, behalve ons, onleesbaar te maken. Deze beveiligingsmaatregel is actief als u het symbool van een niet-verbroken sleutel of gesloten slot (afhankelijk van uw browser) onderin het scherm van uw browser ziet.
 
8. De keuzes die u hebt 
Smiths Medical biedt u de mogelijkheid, voordat er actie ondernomen wordt, uitdrukkelijk toestemming te geven tot de openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan een andere derde partij dan een leverancier of voor het gebruik van de gegevens voor een doel anders dan het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn of waarvoor u toestemming hebt gegeven.

9. Hoe kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken 
Smiths Medical biedt personen waarvan we persoonlijke gegevens bewaren een redelijke mogelijkheid hun gegevens te bekijken, de nauwkeurigheid te controleren en de gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen, bepaalde uitzonderingen daargelaten. 

Na een verzoek ingediend te hebben bij uw plaatselijke HR-medewerker, kunnen personen redelijke toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens die Smiths Medical over hen bewaart. Redelijke toegang is van toepassing op zowel het proces van het toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens als de soorten persoonlijke gegevens waartoe toegang tot kan worden verkregen. Met betrekking tot het proces betekent redelijke toegang, bijvoorbeeld, dat aanvragen om toegang ingediend worden gedurende normale kantooruren, volgens standaardprocedures en dat de frequentie van inzage binnen de perken blijft. Met betrekking tot de soorten persoonlijke gegevens die bekeken worden, betekent redelijke toegang het erkennen van bepaalde uitzonderingen zoals hieronder besproken. Als Smiths Medical een persoon toegang weigert, dan geeft Smiths Medical die persoon echter de reden(en) voor de weigering en een contactmogelijkheid voor verdere informatie. 

Indien Smiths Medical op de hoogte gesteld wordt van het feit dat de persoonlijke gegevens die wij hebben, onjuist is, corrigeert Smiths Medical, indien gevraagd en voorzien van de juiste ondersteunende documentatie, de gegevens of laten we de persoon de gegevens zelf wijzigen. Indien Smiths Medical, na de herziening, van mening is dat de bestaande gegevens correct zijn, dan stelt Smiths Medical de persoon hiervan op de hoogte. Als de persoon de juistheid van de gegevens blijft aanvechten, dan zal Smiths Medical deze opmerkingen desgewenst.in de documenten van de persoon opnemen.  

Er bestaat een aantal uitzonderingen op de verplichting toegang te verschaffen. Hieronder kunnen vallen toegang tot vertrouwelijke of eigendomsgegevens, zoals situaties waarin het verschaffen van toegang afgewogen moet worden tegen de privacybelangen van anderen. Daarnaast kan toegang geweigerd worden als de gevraagde gegevens betrekking hebben op een lopend onderzoek naar de persoon, geschil of potentieel geschil of waar de lasten of kosten van het verschaffen van toegang disproportioneel zijn in vergelijking met de risico’s op schending van de privacy van de betreffende persoon.  

U kunt uw persoonlijke gegevens inzien, corrigeren of verwijderen door contact op te nemen met uw plaatselijke HR-medewerker.  

10. Personen die wettelijk als kinderen beschouwd worden (Kinderen) 
Smiths Medical wil de privacy van kinderen beschermen en we raden ouders en voogden aan een actieve rol te spelen bij de online-activiteiten en interesses van hun kind. Om deze reden, en in overeenstemming met bepaalde wetten, verzamelen we niet opzettelijk persoonlijk identificeerbare gegevens van kinderen, en bieden we ook geen content aan die gericht is op kinderen.

11. Wijzigingen in onze wereldwijde privacyverklaring 
Het kan soms noodzakelijk zijn dat Smiths Medical wijzigingen aanbrengt in deze Privacyverklaring. Smiths Medical behoudt het recht deze Privacyverklaring op elk gewenst tijdstip bij te werken of aan te passen zonder voorafgaande aankondiging. Bekijk deze Verklaring regelmatig, en vooral voordat u persoonlijke gegevens verstrekt. Deze Privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op 31 maart 2009.  

12. Opmerkingen 
Wij stellen uw mening op prijs. 

Stuur uw opmerkingen, klachten of vragen over onze Privacyverklaring, Privacybeleid of Privacyregels naar: 

VP, Communicatie
Smiths Medical
1265 Grey Fox Road
St Paul, MN 55112
Tel.: +1 651 628 


of

privacy@smiths-medical.com  


Wend u met uw vragen over uw persoonlijke gegevens tot bovenstaande persoon of uw plaatselijke HR-medewerker.